top of page
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on LuovaNoste verkoston rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.3.2021.

1.    Rekisterinpitäjä

LuovaNoste, Suurlahdentie 1777, 52360 Someenjärvi

2.      Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tarja Kyllönen, tarja@3ksavo.fi, 050569 4777

3.      Rekisterin nimi

LuovaNosteen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme LuovaNosteen nimissä henkilöiden suostumuksella yhteystietoja asiakasviestintää (markkinointia, tarjouspyyntöihin vastaamista, yhteydenpitoa, töiden toimittamista) varten. Tällaisia henkilötietoja on nimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumerot sekä mahdollisesti yritysten osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.

5.      Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme rekisterin käsittelyssä huolellisuutta ja tietoturvajärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Yrityksen käyttämästä sähköpostiohjelmasta kerätään sähköpostiosoitteita lähetetyistä ja vastaanotetuista viesteistä. Laskutusta varten kerätään tietoja laskutuksen yhteyshenkilöistä.

Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja käyttävät niitä luottamuksellisesti ja vain siinä laajuudessa, kun on tehtävien hoidon kannalta tarpeellista. Keräämiämme tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman erillistä suullista tai kirjallista suostumusta.

7.      Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8.      Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page