top of page
Search

Luovien menetelmien hyvinvointivaikutukset


Luovia ja taideidelähtöisillä menetelmillä saadaan aikaan keskustelua, lisätään aivojen joustavuutta ja työhyvinvointia.Olemme käyttäneet luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä hyvin eri tavoin valmennuksissa, työpajoissa ja työnohjauksissa jo usean vuoden ajan kukin omilla tahoillamme. Olemme kaikki taidelähtöisiin menetelmiin koulutettuja valmentajia ja ohjaajia. Luovia menetelmiä on erilaisia ja ne valitaan joka kerta erikseen kutakin tarkoitusta ja ryhmää varten. On olemassa niin matalan kynnyksen kuin syvällisempiä menetelmiä.


Työhyvinvoinnin edistämisessä käytettävät luovuutta hyödyntävät menetelmät auttavat jännitysten purkautumista ja lisäävät ajattelun joustavuutta. Lisäksi taidelähtöisten menetelmien avulla on mahdollista tuottaa työhyvinvointia, joka eheyttää ja voimaannuttaa sekä lisää vuorovaikutusta. Taidelähtöisissä menetelmissä pureudutaan taiteen keinoin toteutettavaan prosessiin, joka synnyttää keskustelua ja yhteispohdinnan kautta uutta ymmärrystä esiin nousevista asioista. Taidelähtöisissä menetelmissä tärkeintä on siis dialoginen prosessi, eikä niinkään taiteellinen tuotos. Työskentelyn tavoitteena on luovuuteen rohkaiseminen, uusien ajatusten ja oivallusten herättäminen, näkeminen ja kokeminen.


Taidelähtöiset menetelmät tuovat valmennukseen ja opetukseen parhaimmillaan lisäsyvyyttä. Ne luovat rytmiä ja vaihtelua. Tekemisen ja katsomisen prosessissa voi syntyä uutta ymmärrystä ja sanoja sellaiselle, mille ennen ei ole ollut sanoja. Taide sallii tunteet ja niiden läsnäolon, jolloin tunteille tulee tilaa. Usein taidemenetelmiä käytettäessä ilmapiiri tulee energisemmäksi ja intensiivisemmäksi.


Omien kokemustemme mukaan taidelähtöisiä menetelmiä voi käyttää monenlaisissa tilanteissa. Olemme käyttäneet niitä aloituksessa ja uuden ryhmän toisiin tutustumisessa, ryhmän tai yksilön kanssa asian syventämisessä, oman tilanteen kuvaamisessa, tulevaisuuskuvan luomisessa, vuorovaikutuksen opettelemisessa, oman tahdon vahvistamisessa, kehitystoimenpiteiden etsimisessä, sisäisten ristiriitojen selvittämisessä, arvojen ilmentämisessä, visioiden ja mission määrittelyssä, yhteisöllisyyden lisäämisessä ja itsetuntemuksen lisäämisessä. Taidelähtöisiä menetelmiä voi käyttää myös silloin, kun ollaan jumissa ja tarvitaan uusi näkökulma.

Taidelähtöisten menetelmien käytöllä pyritään vaikuttamaan organisaatioissa toteutettaviin kehittämisprosesseihin, joilla tuetaan muutosta, vahvistetaan luovuutta ja innovaatiokyvykkyyttä, parannetaan työtapoja tai kehitetään työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Pyrkimyksenä on organisatorinen oppiminen sen eri tasoilla ja parhaimmillaan työssä innostuminen ja kukoistaminen.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page